برای بستن ESC را بزنید

دودمه دهه محرم

دودمه

حضرت رقیه س همچو بسمل می زنم در کنج ویران بال وپرای پدر من را ببرتازیانه خوردم…

2082