نوحه واحد

درد من گشت دوا که علی یافت شفا
زینبم میگرید کوفه شد کرببلا

آمده فاطمه همراه مرا هم ببرد
آنکه یک گوشه ی چشمش غم عالم ببرد

یا علی یا زهرا…..

________________

یار مظلومه ی من از تو مظلوم ترم
لحظه ی جان دادن یاد دیوار و درم

کی رود از نظرم ماتم آن کاشانه
خانه ی سوخته و سوختن پروانه

یا علی یا زهرا

______________

اشک من پیوسته دلم از غم خسته
آمده فاطمه با پهلویی بشکسته

غم نا گفته ی خود را به علی میگوید
با گلاب بصرش زخم مرا می شوید

یا علی