سینه زن شد حسین و نوحه خوان حسن
(یا اباالحسن )
مظلوم شهر کوفه پوشیده کفن (یا ابا الحسن)

میگرید فاطمه میگرید پیمبر
یا حیدر…….
_____________________

زخم سر را می بندد با قلب پاره (کو راه چاره)
مثل مادر آب غسل خون شد دوباره(کو راه چاره)

می شوید پدر را با اشک چشم تر
یا حیدر……
____________________

همچو زخم سر دارد بر دل جراحت (شاه ولایت)
از دیدن مغیره دیگر شد راحت (شاه ولایت)

زخم سر از شمشیر زخم دل میخ در
یا حیدر…..