سرود مسجدی

ای روزه داران رحمت یزدان عمیم است
ماه ضیافت سفره اش دست کریم است

از بخشش او میبارد اعجاز
از خنده ی او گل میشود باز

بوی گل سرخ عطر چمن شد
عید حسن شد عید حسن شد

????????????

روح الامین می آید از سوی سماوات
نازل شده نام حسن مانند آیات

شمس و قمر شد زائر به رویش
زهرا کشیده شانه به مویش

از شهد نامش شیرین دهن شد
عید حسن شد عید حسن شد

????????????

می ریزد از لبهای او انوار توحید
پیغمبر ما لعل این دردانه بوسید

گهواره ی او شد کعبه ی جان
یوسف رسیده در شهر کنعان

جنت به خاک او بوسه زن شد
عید حسن شد عید حسن شد