این همه جنگ به یک صلح بدل خواهد شد
آخر این شام ابد ، صبح ازل خواهد شد

آیه ی عسر ، مع الیسر شود آخر کار
همه ی حادثه ها…خیرالعمل خواهد شد

بیت کفر و ستم از صفحه ی ما گردد پاک
زندگی ی همه باغی ز غزل خواهد شد

کوچه های فقرا از بوی نان گردد سیر
کوکی که پدرش مرده ، بغل خواهد شد

گره از ابروی هر بد سخنی باز شود
کلمات همه ی شهر عسل خواهد شد

مثل یک چشمه ی جوشنده شود عمر حیات
مثل بوئیدن گل ، رنگ اجل خواهد شد

بت شکن میرسد از راه…تبر بر روی دوش
روز مرگ دگر لات و هبل خواهد شد

رمز بیرون زدن از ظلمت شب ، حرکت ماست
به سخن صبح نگردد….به عمل خواهد شد

**سبک ندارد