آسمان نیلی پوش مکه در آه و خروش
شد چراغ عمر یار طاها خاموش

دیدن اشک به چشمان پیمبر سخت است
دختری گریه کند از غم مادر سخت است

تسلیت یا زهرا س…..

خانه غرق محن است دختری سینه زن است
گریه کن شهر حجاز بانویت بی کفن است

همه ی هستی خود داده به راه داور
عاقبت شد کفنش پیرهن پیغمبر

تسلیت یا زهرا س

شیر حق نوحه سرا مصطفی صاحب عزا
نرود تا به ابد این غم از خاطره ها

باغبان گریه کند در غم پژمردن گل
لاله بر سر زند از دیدن جان دادن گل

تسلیت یا زهرا س……