ای بانویی که زنده شد عصمت زنام تو

پیک خداست حامل عرض سلام تو

ای  آفتاب لم یزلی  همنشین تان

ای کوثر بهشت نبی هم کلام تو

بیت الحرام معتکف مسجد شماست

غار حراست چله نشین طعام تو

پیراهن رسول کفن شد که گل کند

تا روز حشر عطر نبی در مشام تو

ای سید زنان بهشتی که میگریست

چشمان سید الشهدا در مقام تو

سال عزاست چون تو به پرواز میرسی

ای مطلع غم همه حسن ختام تو

[ تا بر فراز ماذنه ها نام مصطفی است

ثبت است بر جریده عالم دوام تو]

سید الشهدا منظور حضرت حمزه سلام الله علیه است

بیت آخر از حافظ و دوست خوبم آقای جواد هاشمی است

**سبک ندارد