تو نور ماه خدایی سلام ماه خدا
دلیل روشن بخشش به بارگاه خدا

طلوع ماه خدا را تو مطلع الفجری
شب سیاه مرا بشکن ای پگاه خدا

چو رازهای دلم ، از تو هیچ پنهان نیست
گناه های مرا دیدی ای نگاه خدا

به اشکهای دو چشم تو میخورم سوگند
که راه دیدن تو میرسد به راه خدا

بیا به ظلم بگو ذوالفقار می آید
به دست عدل تو ای رهبر سپاه خدا

(سلامت همه آفاق در سلامت توست)
جهان بود به پناهت تو در پناه خدا

**سبک ندارد