تمام جمعه ها تلمیح گردید

سفر تا جمکران تفریح گردید

دریغا یک قدم حرکت نکردیم

فقط در دست ها تسبیح گردید

………………………………..

ببین افتاده ایم از پا اغثنا

هماره دستگیر ما اغثنا

چقدر الساعه الساعه بخوانیم

امام عصر ، ادرکنا ، اغثنا

**سبک ندارد