شب قدر است و شد عید امشب

خورشید دلها تابید امشب

لاله ی نرجس خندید امشب

نور سماوات آمد یا ابا صالح

علت حیات آمد یا ابا صالح

عطر صلوات آمد یا ابا صالح

خوش آمدی یا مولا یا اباصالح

…………………

حسن حق در آغوش حسن

با یک گل عالم گشته گلشن

یا رسول الله چشمت روشن

کعبه ی مقصود آمد یا اباصالح

حجت معبود آمد یا اباصالح

مهدی موعود آمد یا ابا صالح

خوش آمدی یا مولا یا ابا صالح