به علی شیر خدا آینه دار آمده

مژده ثارلهییان که علمدار آمده

شد ذکر نام او خورشید هر محفل

سیدنا سیدنا مولا ابوفاضل

 

لافتی بهرش بخوان پسر ذوالفقار است

گر بپا گردد خیبر در شجاعت ، کرار است

فضائلش باشد دریای بی ساحل

سیدنا سیدنا مولا ابوفاضل

 

خیمه ی عالم دارد تکیه بر بازوی او

قمر آرزو دارد که ببوسد روی او

به بوسه بر خاکش پر میکشد هر دل

سیدنا سیدنا مولا ابوفاضل

 

با اشاره ای از او قطره ها طوفان شود

گر نگاهی او کند عالمی سلمان شود

امشب نگاهی کن بر این شکسته دل

سیدنا سیدنا مولا ابوفاضل

 

شب عید آسمان شب جشن زمینه

قمری که زینت نام ام البنینه

دوای هر درد و چاره ی هر مشکل

سیدنا سیدنا مولا ابوفاضل

.