میشود دلها جنت چون کند یاد حسین

آتش دوزخ سرد است شب میلاد حسین

ای روح و ریحانم ای بهتر از جانم

سیدنا سیدنا ارباب حسین جانم

آمده روح الامین سوی کشتی نجات

نام او نازل کرده از سما همچون آیات

ای نور نامت چون آیات قرآنم

سیدنا سیدنا ارباب حسین جانم

زیب آغوش زهرا زینت دوش نبی

حرم الله ، کربلاست کربلایت فی قلبی

ای کعبه ی دلها ای قبله ی جانم

سیدنا سیدنا ارباب حسین جانم

خاک کربلای او شده چون عرش خدا

که ملائک هم دارند آرزوی کربلا

کرببلا باشد چون باغ رضوانم

سیدنا سیدنا ارباب حسین جانم