مکه گشته مشرق انوار رب

شهد نام عشق میبارد زلب

نام آنانکه بود اسمائ حسن

بهترین ذکر است در ماه رجب

(روزو شب گویم به آوای جلی
اکفیانی یا محمد یا علی)

یا محمد یا علی

پر شده غار حرا از بوی گل

تا سما بال ملائک بسته پل

نغمه ی اقرا بخواند جبرئیل

قاری قرآن شده ختم رسل

(نام احمد نام جمله انبیاست
چونکه صد آمد نود هم پیش ماست)

یا محمد یا علی

مرغ دل پرواز کرده از شعف

با ملائک پر گشوده صف به صف

گه دهد بر گنبد خضرا سلام

گه رود پابوس سلطان نجف

(از مناره پنج نوبت پر خروش
نام احمد با علی آید به گوش)

یا محمد یا علی

اشعار در پرانتز از مرحوم آقاسی است