واحد

کعبه عزادار مکه گریان است

شب عزای روح ایمان است

یا ابوطالب……..

ملک سینه زن علی نوحه گر

زائر قبرش گشته پیغمبر

یا…….

می شوید حیدر غرق در عزا

با اشک دیده جسم بابا را

یا……

دل غرق ناله دیده شد دریا

بابای امت گشته بی بابا

یا ابوطالب


واحد به سبک واحد

سبک سالار زینب……