دوبیتی

رسن بر پنجه ی تقدیر بستند

دو دست آیه ی تطهیر بستند

به گردن شال مشکی باید انداخت

که دور گردنش زنجیر بستند

دوبیتی

دلش خون شد ، ز بس یاد شما بود

نفس پشت نفس ، یاد شما بود

همه آواز هایش نوحه خوانیست

پرنده در قفس ، یاد شما بود

** سبک موجود نیست