نور خدا شده در ظلمت اسیر

بر زخم پای او خون گرید زنجیر

ارثش شهادت شد همچو مادر

صلی الله علی موسی ابن جعفر

زهرا بیا سوی زندان بغداد

فرزندت با دست بسته شد آزاد

تابوت او شد از تخته ی در

صلی الله علی موسی ابن جعفر

زندانبان قاتل و زندان قتلگاه

یوسف اهل بیت ، محبوس در چاه

خلصنی یارب گوید مکرر

صلی الله علی موسی ابن جعفر