با قدر تو ، قبله را چنین قابل کرد

معنی ی طواف خانه را کامل کرد

آن روز خدا ز جبرییل گلویت

قرآن به محمد امین نازل کرد

** سبک موجود نیست**