بر کعبه ی سنگ و خشت ، جان داد آن روز

بتها ، همه را تکان تکان داد آن روز

وقتی که ، علی ز خانه بیرون آمد

دیدند خدا ، خودی نشان داد آن روز

** سبک موجود نیست**