ماه رجب مژده بده ماهت رسیده

روح مناجات سحرگاهت رسیده

سر زد دوباره انوار سرمد

آمد شمیم عطر محمد

گل گشته خندان پروانه شاد است

عید جواد است عید جواد است

مولا یا مولا

شد کلبه ی احزان این عالم گلستان

در آسمان هشتم آمد ماه تابان

وصفش نبی گفت مدحش رضا گفت

برکت ” علی شیعتنا گفت

برکت اگر اوست سائل زیاد است

عید جواد است عید جواد است

مولا یا مولا

ابن الکریم است و گدایش عالمین است

امشب نگاه ما به سوی کاظمین است

با لطفشان در دار الامانیم

عادتکم الاحسان بخوانیم

دلها دخیل باب المراد است

عید جواد است عید جواد است

 

مولا یا مولا

????????????????????????????????????????