کرامت حضرت☝️☝️

دستان پلید فتنه جو رو میشد

دنیای قفس پر از هیا هو میشد

از معجزه ی نگاهت ، ای ابن رضا

شیری که درنده بود ، آهو میشد

** سبک موجود نیست**