در ناله ی ما ، شور عراقی مانده است

در خاطره یک باغ اقاقی مانده است

ای سامره ، تو دوباره ترمیم شدی

اما دل ما شکسته باقی مانده است

** سبک موجود نیست**