الله اکبر آمده میدان علی اکبر
پیغمبر است این ماه رو یا حیدر صفدر
رویش رسول الله
فرزند ثارالله
واویلا واویلا

گشته پریشان گیسوی خیمه بر احوالش
جان حسین ابن علی باشد به دنبالش
روح خیام است او
جان امام است او

باشد ولی الله و هم ابن ولی باشد
شمشیر برانش به کف ارث از علی باشد
جنگیدنش محشر
پاشیده یک لشکر

با پهلوی غرق بخون مهمان زهرا شد
هم قطعه قطعه گشته و هم اربا اربا شد
چشم حسین خونبار
شد آخرین دیدار