۲۹ جمادی الثانی مطابق با رحلت یا شهادت حضرت ام کلثوم

ندارد چون نشان دین از آغاز

نخواهد گشت هرگز محرم راز

علی با خواستگار دخترش گفت:

کبوتر با کبوتر ، باز با باز

………..
زندیق کجا ، کعبه ی توحید کجا

دوزخ به کجا ، بهشت جاوید کجا

قانون جهان گفت محال است محال

خفاش کجا ، خانه ی خورشید کجا

** سبک موجود نیست**