مناسبت ۲۲ جمادی الثانی

دنبال خدای زر و درهم رفتند

با فیل سوی کعبه ی عالم رفتند

از بهر حکومتی دو یا ده ساله

** سبک موجود نیست**