مناسبت ۲۲ جمادی الثانی

دنبال خدای زر و درهم رفتند

با فیل سوی کعبه ی عالم رفتند

از بهر حکومتی دو یا ده ساله

یک عمر به تابوت جهنم رفتند