داغ یتیمی ام برشانه ی دل است
گیسوی من ببین در چنگ قاتل است

قاتل کشیده است این سو به آن سویم
شد خون سر حنا بر دست و بر رویم

ای عمو جان ای عموجان ای عمو جان ای عموجان

بود آرزوی من گردم فدای تو
من دست و پا زنم در پیش پای تو

جای پدر بیا از بهر دیدنم
بر گو مبارک است این قد کشیدنم

ای عمو جان…….

چشمان بی سویم باشد به راه تو
بر تو نگاه من بر من نگاه تو

بهر زیارتت از خون کنم وضو
پا بر زمین کشم تا پا شوم عمو

ای عموجان……