جای پدر بود بر تو نگاه من
آغوشت ای عمو باشد پناه من

در بین قتلگاه بر حال ما دو تن
در نوحه فاطمه گریه کند حسن

ای عموجان ای عمو جان ای عموجان ای عموجان

عباس تو اگر بی بال و پر شده
دستان کوچکم بر تو سپر شده

بر روی زخم تو زخم دگر زدند
چندین نفر چرا بر یک نفر زدند

ای عموجان………

 

با تیر حرمله شد لاله گون تنم
بر دست و سینه ات من دست و پا زنم

من را دگر عمو از خود مکن جدا
من با توام شریک در نعل تازه ها

ای عمو جان………