از حس مادری دل کنده ام حسین
از لشکر کمم شرمنده ام حسین

بنگر به دیده ی اختر شمار من
این دو ستاره هست دارو ندار من

ای حسینم ای حسینم ای ضیائ هر دو عینم

 

رخصت بده دو گل نذر چمن کنم
من هم کنارشان بر تن کفن کنم

ای شاه کم سپاه خواهر فدای تو
گریم به غربتت گریم برای تو

ای حسینم ای حسینم ای ضیائ هر دوعینم

 

غم شعله زد به دل ای غمگسار ما
صوت غریبی ات برده قرار ما

قلب حرم شده از غصه زیر و رو
از گریه های تو از خنده ی عدو

ای حسینم ای حسینم ای ضیائ هر دو عینم