به سینه ناله دارم به دیده ژاله دارم
مزن حرف از غریبی که من دو لاله دارم

حسین جانم حسین جان

دو لاله ی تشنه لب دو مه پاره دو کوکب
فدایت ای برادر همه هستی ی زینب

حسین جانم حسین جان

دلم چون شمع سوزان بگریم همچو باران
منم آن مادری که کفن پوشد به طفلان

حسین جانم حسین جان