شده علقمه غوغا ز آه مادر من
خدایا خدایا شکسته کمر من

ابالفضل ابالفضل

امیدم امیدم چه شد سرو رشیدم
کنار بدن او چه دیدم چه کشیدم

ابالفضل ابالفضل

برادر برادر دمی کن تو نظاره
به خنده های دشمن به چشم پر ستاره

ابالفضل ابالفضل

 

((زبانحال اهل بیت با حضرت عباس))

علمدار علمدار ببین ز چشم خونبار
سکینه نوحه خوان شد عمو خدا نگهدار

امان ز سر بزیری
شده وقت اسیری

دگر راه ندارد به خیمه خواب راحت
پس از شهادت تو شود وقت اسارت

امان ز سربزیری
شده وقت اسیری