اکمال برای صلوات آوردی

دو بال برای صلوات آوردی

وقتی که نبودی ، صلوات ابتر بود

تو ( آل ) برای صلوات آوردی