چشم تو همچو مشک دریده
بر زمین ردی از خون کشیده
پای من گر بلرزد عجب نیست
پای دشمن به خیمه رسیده

آه ای پناه حرم
آه دست تو شد قلم
آه نوحه خوان مادرم

آه الوداع یا عباس

بر زمین خورد اگر پرچم تو
تا ابد شد علم ، ماتم تو
غارت پیکرت شد غم من
غارت خیمه ها شد غم تو

آه صحبت از غارت شد
آه وقت مصیبت شد
آه حرف اسارت شد

آه الوداع یا عباس