ای اهل خیمه برگشته بابا
اما خمیده اما چه تنها

آه باحجه الله بقیه الله آجرک الله

نزدیک خیمه دشمن شد احساس
بابا کجا رفت عمویم عباس

آه یا حجه الله….

بگو که آید آن کوه غیرت
شاید کشیده از ما خجالت

آه یا حجه الله……