رب صل علی محمد ، محمد و آل محمد

کوه و صحرا دشت و دریا چون حرا شد غرق شادی
آسمانها شد چراغان از سما گوید منادی

بخوان یا مصطفی بخوان با نام او
بخوان توحید حق بگو از “تفلحو”

رسول الله مدد
رب صل ……

اقرا یا احمد که یار و یاورت رب جلی هست
با تو اموال خدیجه ، با تو شمشیر علی هست

به جمع انبیا تویی حسن ختام
با اجدادت درود به اولادت سلام

رسول الله مدد
رب صل….

دین اسلام از دو مبعث ، دلنواز و دلپذیر است
بعثت اول حرا و بعثت دوم غدیر است

ز یک نور خداست محمد با علی
نماز بی وضوست نبوت بی ولی

رسول الله مدد
رب صل علی