نوحه خوان نوح و کلیم بهر این داغ عظیم
شد سیه پوش حرم کعبه گردیده یتیم

قهرمانی که به هر سختی و غم غالب شد
دیده گریان ز غم مرگ ابوطالب شد

تسلیت یا مولا

ساقی ی رکن و مقام حامی ی خیر الانام
تا که پوشید کفن روز حیدر شد شام

تا که آن چهره ی پاکش به روی خاک رسید
ناله ی اهل زمین تا دل افلاک رسید

تسلیت یا مولا

خادمش جن و بشر زائرش پیغمبر
کفه ی ایمانش از همه سنگین تر

پسر او پدر عالم خلقت باشد
قاسم نار و جنان ، روز قیامت باشد

تسلیت یا مولا