ای گل پر پر…..آه و واویلا یا موسی بن جعفر
غریب مادر….آه و واویلا یا موسی بن جعفر

امشب فلک غرق عزای کاظمین است
امشب خراسان همصدای کاظمین است
امشب دل ما هم گدای کاظمین است

ای گل پرپر…..

یا ضامن آهو بیا در شهر بغداد
شد طائر قدسی اسیر دام صیاد
در کنج زندان باب مسموم تو جان داد

ای گل پرپر…

دریا به روی تخته ای از در که دیده
افلاک را زنجیر بر پیکر که دیده
یاس بهشتی را چنین پرپر که دیده

ای گل پرپر…..

چشمان زنجیر از غم او غرق خون است
خورشید ما محبوس در “قعر سجون” است
روی لبش “انا الیه الراجعون” است

ای گل پرپر….