بیا حضرت زهرا بیا به شهر بغداد
که فرزند غریبت ز زندان شده آزاد

واویلا…

نگشته احترامی بر آن پیکر اطهر
تنش با غل و زنجیر به روی تخته ی در

واویلا…

نشانه های زنجیر به دست و گردن اوست
که آثار شکنجه چو لاله بر تن اوست

واویلا….

به زندان دم آخر که از نفس فتاده
به لبهای شریفش کسی آب نداده

واویلا…