دلم امشب چون کبوتر زائر بیت الحرام است
که از امشب بهر این خانه دو چندان احترام است

خدا منت نهاد به کعبه با علی
عبادت شد خدا به ذکر یا علی

علی جانم علی

از ازل لوح و قلم را ، بوده کاتب ، داده فرمان
نشده هیچ آیه نازل ، خوانده از آیات قرآن

علی شد نقطه ی عروج انبیا
علی شد نقطه ی به زیر حرف با

علی جانم علی

هر زمینی که شده پا بوس او بیت الشرف شد
کعبه شد قبله ولیکن قبله ی کعبه نجف شد

نجف یعنی ازل نجف یعنی ابد
نجف یعنی که “قل هو الله احد”

علی جانم علی