زاده ی نور و آیه ی تطهیر
دختر کوثر دختر غدیر

یا ام کلثوم

قدر تو پنهان چون قبر زهراست
قصه ی مرگت داغ عاشوراست

یا ام کلثوم

با دست بسته قد خمیده
دیده ای بر نی راس بریده

یا ام کلثوم

جای تو نبود ای دخت امام
زندان کوفه ویرانه ی شام

یا ام کلثوم

شاهد بوده ای با چشم گریان
خیزران می خورد بر لب قرآن

یا ام کلثوم

داماد زهرا کی شود اغیار؟
بودی عروس جعفر طیار

یا ام کلثوم