شهیده ی مرتضی فاطمه فاطمه
ریحانه ی المصطفی فاطمه فاطمه
_____
بانوی روز جزا
حجت بر اولیا
دختر خیرالبشر
حضرت خیرالنسا
______
اجر پیمبر چه بود
که خانه شد غرق دود
یاس بهشتی چرا
گشته ز سیلی کبود
_____
عرش معلا شکست
شاخه ی طوبی شکست
دست علی بسته بود
حرمت زهرا شکست
______
پشت و پناه علی
یارو سپاه علی
از چه تو را میزدند
پیش نگاه علی