نسیم طف که در این کوچه ها گذر دارد

برای چشم به در مانده ای خبر دارد

 

چنان عظیم بود این خبر چنان جانسوز

بشیر حادثه هم ، شکوه از بشر دارد

 

کجاست مادر آن سرو سر بریده کجاست؟

مگو کجاست! چه مادر ! مگر پسر دارد؟

 

به آسمان خمیده خبر چگونه دهند؟

که خانه ی تو ، نه خورشید نه قمر دارد

 

تمام شهر به پای بقیع آهش سوخت

دعا کنید که از گریه دست بر دارد

** سبک موجود نیست**