نادیده گرفت ، حرمت باران را

در بند کشید ، غیرت طوفان را

آن سنگ دلی که باغ را آتش زد

هم پنجره را شکست هم گلدان را