باعث خلقت احمد و حیدر منم
حافظ خانه ی فاتح خیبر منم

گرچه دستم شکست_این شعار من است
علی علی جان
□□□□

امر “کن فیکون” بود به فرمان من
رزق هفت آسمان رسد ز دستان من

من کجا ای فلک _ داغ غصب فدک
علی علی جان
□□□□

ذوالفقار علی است خطبه ی غرای من
گریه ی من بود گریه ی بابای من

زیر بار ستم _ قامتم گشته خم
علی علی جان
□□□□

بین دیوار و در من سپر حیدرم
در سپاه علی یک تنه یک لشکرم

کشته شد محسنم _ ذکر من دم به دم
علی علی جان
.