ریحانه النبی ماه مدینه
اجر رسالت را دارد به سینه

زهرا گلی بود با عمر کوتاه
یا صاحب الزمان آجرک الله
□□□

خانه در آتش و پروانه می سوخت
یاس یاسین در آن گلخانه می سوخت

بیت ولایت شده قتلگاه
یا صاحب الزمان آجرک الله

□□□
شکسته قامت نخل طوبی شد
هر چه شد با علی در کوچه ها شد

مدینه گریان دارد به لب آه
یا صاحب الزمان آجرک الله
□□□

در سوگ فاطمه غم گریه میکرد
اول مظلوم عالم گریه میکرد

می گرید چشم ستاره و ماه
یا صاحب الزمان آجرک الله