قطره قطره می سوزم _ لاله لاله دلخونم
سرو قامت شکسته _ از وفایت ممنونم

از علی دفع خطر شد
دست و بازویت سپر شد

غریبم زهرا…….

در میان کوچه من _ کعبه و تو در طواف
عاقبت حجت شکست _ ضربه ی تیغ و غلاف

دستت از دستم جدا شد
هر چه شد در کوچه ها شد

غریبم زهرا……

خسته شد بازوی تو _ بسته شد بازوی من
من خجل از روی تو _ تو خجل از روی من

ای کبودی در کبودی
یاورم تنها تو بودی

غریبم زهرا……