مادر مصطفی محور هل اتی
السلام علی سیده النسا

فاطمه فاطمه

لاله های چمن در غمت سینه زن
ای که با جبرئیل بوده ای همسخن

فاطمه فاطمه

اشک غیب و شهود در عزای تو بود
داغ قد خم و داغ روی کبود

فاطمه فاطمه

آه تو ، آذر است داغ تو ، محشر است
دیده گریان تو فاتح خیبر است