بر “زینت قبله ” خدا بخشیده زیور
بر سوره ی کوثر عطا گردیده کوثر

گشته معطر جان قبیله
ای آل هاشم آمد عقیله

در برج عصمت کوکب خوش آمد
زینب خوش آمد زینب خوش آمد

مولاتی زینب

نائبه الزهرا علی را نور عینی
شفیقه الحسن شریکه الحسینی

محبوب قلب پاک محمد
عالمه ی بی معلم آمد

نور دل ” ام و اب ” خوش آمد
زینب خوش آمد زینب خوش آمد

مولاتی زینب