یا الهی صل و سلم علی محمد و آل احمد
صلوات صلوات علی محمد

سیدتی….
آمده آمده حضرت زینب

کن نظر شهر مدینه غرق گل گردیده امشب
زینت حیدر شده یک دختری با نام زینب

آمده آمده….
سیدتی…..

نقش خنده بر لب او ، اشک شوقش در دو عین است
هر زمان قنداقه ی او روی دستان حسین است

آمده آمده…..
سیدتی…..

خم شده از احترام صبر او قامت افلاک
آسمان بوسه زند بر دست آن عمه ی سادات

آمده آمده….
سیدتی…..