(رب صل علی محمد ، محمد و آل محمد)

گل بریزید گل بریزید حسن حق گشته نمایان
به تماشا صف به صف یوسف رسید از شهر کنعان
جمالش هاشمی نگاهش حیدری
عزیز فاطمه امام عسکری

حسن جانم حسن
رب صل علی محمد…..

گشته نورانی مدینه ، سامرا شد غرق شادی
روشن از لبخند زهرا ، گلشن از فرزند هادی
پدر ابن الرضا پسر ابن الرضا
دلم پر میزند به سمت سامرا

حسن جانم حسن
رب صل علی محمد…..

 

دل سنگ از یک نگاه لطف او آیینه گردد
به دعایش جمعه ی ما بهترین آدینه گردد
به فرزندش قسم به اشک انتظار
که می میرد خزان که می آید بهار

بیا یابن الحسن
رب صل علی محمد….