دارالزیاره گشته امشب بیت توحید
کعبه هم امشب زائر این خانه گردید
ذکر ملائک شد بانگ شادی
چه دیدنی شد لبخند هادی
انوار حسن داوری آمد
ای بی پناهان عسکری آمد
مولا حسن جان

امشب خدا بر بندگان منت نهاده
از نور عرش خود به ما یک هدیه داده
نور قدر را دست قضا داد
ابن الرضا بر ابن الرضا داد
شاه سریر سروری آمد
ای بی پناهان عسکری آمد
مولا حسن جان