معراج تکلم است امشب ، صلوات

ذکر لب مردم است امشب ، صلوات

آتشکده های غصه ، خاموش شدند

میلاد تبسم است امشب ، صلوات